Entrepren?rskap

Utvidelse av Norges mest gjennomarbeidede pendlerhybler konsept i Oslo-regionen

Midt mellom Oslo S og Gardermoen, i et av Stor-Oslos mest spennende utviklingsomr?der finner vi Lahaugmoen, med sine 288 m?l i Skedsmo Kommune.
?N?ringsparken?
Anthon B Nilsen Eiendom AS ervervet eiendommen (Lahaugmoen) med tilh?rende bygningsmasse, av Skifte eiendom i 2005. Eiendommen har siden v?rt utleid til akt?rer som Defa Lighting, Infratek, Ringnes og Oslo Brann- og Redningsetaten m. fl. for kontor, lager og kursfasiliteter.
Den st?rste omsetningen har imidlertid Anthon B Nilsen Eiendom AS hatt ved utleie av de tidligere befals- og mannskapsforlegningene, der de ansatte og vernepliktige i milit?rleiren bodde. De totalt ca. 240 hyblene har fra f?rste dag v?rt fullt utleid til betydelige akt?rer som Skanska, Unibuss, AF Gruppen og 4SERVICE. I Oslo er det stor underdekning p? fastboende arbeidskraft innenfor spesielt yrkesgruppene helse, bygg- og anlegg, transport og luftfart. Disse akt?rene har derfor behov for ? hente arbeidskraften sin utenfor Oslo, noe som igjen gir et stort behov for pendlerhybler. Den ?eksterne? arbeidskraften har ulike behov og arbeiderne er typisk ukependlere, vikarer, midlertidig arbeidskraft o.l.
Behovet og ettersp?rselen etter de s?kalte ?pendlerhyblene? viste seg ? v?re s? store at Anthon B Nilsen Eiendom AS sammen med Skedsmo Kommune innregulerte 15.000 m2 til dette form?let i den totale reguleringsplanen sammen kombinasjonsbygg. Potensialet i de 15.000 m2 tilsier at det kan bygges inntil 800 nye pendlerhybler p? Lahaugmoen.
?Lurvete og uverdige boforhold?
Det har i alle ?r v?rt et stort behov for pendlerhybler i Oslo omr?det. Dette behovet har v?rt l?st p? ulike m?ter, hvor enkelte l?sninger kan sies ? ha v?rt lite verdige ut fra kravet til bostandard. De ulike bransjene har innlosjert ansatte i alt fra telt, campingvogner, midlertidige brakkerigger, leiligheter og hoteller. Med andre ord et stort sprik mellom d?rligst og best. Spesielt bygg- og anleggsbransjen har v?rt privilegert med ? kunne sette opp boligbrakker p? byggeplassene rundt omkring. Disse har hatt en tendens til ? bli i d?rlig forfatning etter ? ha blitt flyttet rundt, men det finnes ogs? tallrike eksempler over midlertidige boligbrakker som har blitt st?ende i flere ti?r. Kommunene i Oslo-omr?det har ikke likt denne utviklingen og har derfor g?tt hardt til verks og bedt de ulike akt?rene om ? fjerne riggene sine p? kort varsel. Godkjenning for ? sette boligriggene opp et annet sted har vist seg ? v?re mer og mer vanskelig, da kommunen ikke lenger ?nsker ? ha det visuelle synet eller den d?rlige bokvalitet disse representerer. Dette er i ferd med ? bli en stor utfordring for flere akt?rer og disse utfordringene kan se ut til ? bli ?kende i ?rene fremover. Det er derfor et stort behov for et permanent tilbud med kvaliteter utover hva bransjene opprinnelig har hatt tilgang til.
?Gjennomarbeidet konsept med et bredt tilbud og stor fleksibilitet?
De siste 2 ?rene har Anthon B Nilsen Eiendom AS jobbet med ? skaffe seg tilstrekkelig erfaring innenfor dette segmentet, b?de i form av egen utleie men ogs? i dialog med brukerne og deres behov. De tydeligste tilbakemeldingene er at bedriftene ?nsker ? samle pendlerne sine p? samme sted og at de skal f? et ordentlig sted ? bo fremfor de tradisjonelle brakkeriggene som spesielt bygg- og anleggsbransjen er kjent med p? byggeplassene.
For ? kunne tilby et fullskala konsept med l?sninger og fasiliteter som tilfredsstiller kravene til b?de sykepleiere, flyvertinner og bygg- og anleggsarbeidere, er man helt avhengig av en profesjonell administrasjon. Det ble derfor tidlig i fasen inng?tt et strategisk samarbeid med servicebedriften 4SERVICE. 4SERVICE har god erfaring fra drift av landanlegg og kantiner b?de offshore og onshore i Norge. Samarbeidet med 4SERVICE ?pner opp mulighetene for et bredt tilbud og stor fleksibilitet med bla. servering av alle d?gnets m?ltider, rengj?ring, senge-/h?ndkle skift, n?kkeladministrering, utleie av ledig kapasitet, leie av tilleggs behov m.m.
?Byggearbeidene er godt i gang?
Bygging av de 3 f?rste nye pendlerbyggene og kantinen er allerede godt i gang og vil st? ferdig i l?pet av 4 kvartal i ?r. Totalt 135 permanente hybler vil med dette oppf?res i l?pet av ?ret, og de resterende hyblene reguleringen ?pner for forventes ? oppf?res s? fort Anthon B Nilsen Eiendom AS har signert leiekontrakter med interessenter. Hvert nybygg inneholder 45 hybler, hvorav 6 stk. tilfredsstiller kravet til universell utforming. I tillegg inneholder hvert bygg 2 stk. flotte sosiale fellesrom og 2 stk. vaskerom.
Den tidligere befalsmessen fra forsvarets tid oppgraderes til ? bli en moderne kantine med et av Skedsmos flotteste storkj?kken. Her skal det serveres alle d?gnets m?ltider i tillegg til at bygget gir muligheter for en eventuell utvidelse med sosialt samlingssted for bla. Fotballkamp, pub, biljard, PlayStation, kortspill o.l.

Anthon B Nilsen Eiendom AS ?nsker ? fremst? som et annerledes eiendomsselskap, et selskap som mer enn tilfredsstiller forventninger. Selskapets m?l er ? v?re et fullverdig eiendomsselskap for utvikling, forvaltning og drift av egne og andres eiendommer.

V?r visjon er ? v?re annerledes og bedre enn forventet. Visjonen skal v?re v?r ledestjerne i alt vi gj?r. V?re verdier best?r blant annet av ? arbeide med h?y moral, v?re gledesspredere, direkte, dristige, omtenksomme og hjelpe hverandre til ? n? v?re verdier. V?r kultur inneb?rer at v?re verdier og v?r visjon skal dyrkes og pleies. Dessuten skal samhandling i organisasjonen v?re b?rebjelken i v?r kultur. Samhandling skal gj?re oss til vinnere og en foretrukken partner.

0070

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Alex Chung   #Halle Berry   #Rebecca Minkoffs   #VILA