Entrepren?rskap

Sterk vekst og resultatfremgang for Veidekke

Den gode utviklingen fortsetter i Veidekke. I ?rets f?rste kvartal var omsetningen 5,2 milliarder kroner, noe som er 30 % h?yere enn ?ret f?r. Resultat f?r skatt ble 4 millioner kroner, mot et underskudd p? 63 millioner i samme periode i fjor.
– F?rste kvartal er et utgiftskvartal for Veidekke. Vi ser likevel en tydelig bedring i forhold til fjor?ret. De fleste enhetene har hatt en god utvikling i ?rets f?rste tre m?neder, og resultatet bekrefter at tiltakene har gitt effekt og at vi leverer ?godt h?ndverk? i hele konsernet, sier konsernsjef Arne Giske i Veidekke.
Veidekkes omsetning i f?rste kvartal ble 5 228 millioner kroner (4 049) og resultat f?r skatt 4 millioner kroner (-63). Det gir en resultatmargin p? 0,1 % (-1,6). Samlet ordrereserve er n? p? 18,1 milliarder kroner (16,8). Tallene er fra segmentregnskapet. Resultat pr. aksje ble 0,20 kroner (-0,40).
– De skandinaviske markedene er i fremgang, og vi gleder oss spesielt over at det svenske markedet er tilbake.Resultatfremgangen relateres f?rst og fremst til h?yere aktivitet og prosjektmarginer i entrepren?rvirksomhetene, men ogs? til bidrag fra prosjektsalg og h?y aktivitet i den svenske eiendomsvirksomheten, fortsetter Giske.
Entrepren?r
Entrepren?rvirksomheten viser vekst og marginforbedringer b?de i Norge, Sverige og Danmark i f?rste kvartal. Omsetningen ?ker med over 20 %, og resultatet er nesten fordoblet sammenlignet med fjor?ret. I Norge var veksten sterkest i anleggsmarkedet, mens den i Sverige var st?rst innen bolig- og yrkesbygg. Ordrereserven er noe redusert i Norge grunnet boligmarkedet, mens den har ?kt kraftig i Sverige og Danmark.
Omsetning for entrepren?rvirksomheten var 4 318 millioner kroner (3 590) og resultat f?r skatt 87 millioner kroner (46).
Eiendomsutvikling
Veidekkes Eiendomsvirksomhet hadde omsetnings?kning og resultatforbedring i Sverige, mens et avventende boligmarked har gitt nedgang i Norge. Deler av b?de omsetningen og resultatet i Sverige kan tilskrives prosjektsalg. Ved utgangen av kvartalet hadde Veidekke 1 179 boliger i produksjon, mot 1 381 ?ret f?r. 130 boliger ble solgt, mot 212 ?ret f?r, inklusive felleseide prosjekter. Salgsgraden for prosjekter under oppf?ring var 75 % (77), med ?kende antall interessenter og salg mot slutten av kvartalet.
Omsetningen i eiendomsvirksomheten ble 750 millioner kroner (406) og resultatet f?r skatt 77 millioner kroner (45).
Industri
Veidekke hadde god uttelling p? de statlige asfaltkontraktene, og har ogs? en god del asfaltering p? st?rre infrastrukturprosjekter som n? gjennomf?res i Norge. Selskapet har ogs? f?tt flere nye fem?rskontrakter for drift og vedlikehold.
Industrivirksomheten hadde en omsetning p? 403 millioner kroner (288) og et negativt resultat f?r skatt p? 141 millioner kroner (-140).
– Ordrereserven er rekordh?y f?r sesongen starter, og med tidlig sesongstart er utsiktene gode for asfaltvirksomheten, avslutter Giske.
Helse, arbeidsmilj? og sikkerhet (HMS)
Veidekke mistet en av sine medarbeidere i en tragisk d?dsulykke i arbeidet med et garasjeanlegg i fjell p? Sotra i slutten av april, og selskapet vil rutinemessig granske ulykken sammen med politi og arbeidstilsyn.
Arbeidet med ? redusere antall ulykker og alvorlige hendelser fortsetter og har h?yeste prioritet, og H-verdien for konsernet (antall frav?rsskader pr. million arbeidstimer) falt til 6,3 i f?rste kvartal (6,9). Sykefrav?ret for de ansatte i Norge var 4,7 % (4,8), i Sverige 4,4 % (3,6) og i Danmark 1,1 % (1,7). Alle tall er 12 m?neders rullerende pr. f?rste kvartal.
Det vises ogs? til styrets rapport for f?rste kvartal 2014 som er vedlagt pressemeldingen.
Rapport 1 kvartal 2014

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Arne Giske, tlf 21 05 50 00 / 90 58 95 26, [email protected]
CFO Terje Larsen, tlf 90 68 78 51, [email protected]
Kommunikasjonsdirekt?r Grete Nykkelmo, tlf 913 11 000, [email protected]
Veidekke er en av Skandinavias st?rste entrepren?rer og eiendomsutviklere. Selskapet utf?rer alle typer bygg- og anleggsoppdrag, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er 21 milliarder kroner (2013), og halvparten av de 6 300 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.
Veidekke – lokalt n?rv?r, skandinavisk styrke.

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Finland   #India   #Lagkaptein Markku Karjalainen   #TCS