Partnerskap

Seks nye n?ringsklyngjer f?r status som Arenaprosjekt

Seks nye n?ringsklyngjer f?r status som Arenaprosjekt
14-06-2011 16:41 Kommunal- og regionaldepartementet Regjeringa satsar offensivt p? ? bidra til ? utvikle eit moderne og konkurransekraftig norsk n?ringsliv i heile landet. fleire sterke og nyskapande n?ringsklyngjer er sentralt viktig ledd i regjeringa sin politikk for auka verdiskaping og busetjing. Statssekret?r i Kommunal- og regionaldepartementet, Hege Solbakken og statssekret?r i N?rings- og handelsdepartementet, Hallvard...

Regjeringa satsar offensivt p? ? bidra til ? utvikle eit moderne og konkurransekraftig norsk n?ringsliv i heile landet. fleire sterke og nyskapande n?ringsklyngjer er sentralt viktig ledd i regjeringa sin politikk for auka verdiskaping og busetjing. Statssekret?r i Kommunal- og regionaldepartementet, Hege Solbakken og statssekret?r i N?rings- og handelsdepartementet, Hallvard Ingebrigtsen, gir i dag seks lovande regionale n?ringsklyngjer status som nye hovudprosjekt i Arenaprogrammet.
Dei seks nye Arenaprosjekta er:
Arena Maritime CleanTech West, Hordaland
CWN Vannklyngen, Vestfold
L?nnsomme vinteropplevelser, Troms
Smart Water Communities Cluster, Tr?ndelag
Arena Smart Grid Services, Tr?ndelag
Arena Ocean of Opportunities, Rogaland
– Noreg treng sterke n?ringsmilj? med vekstkraftige bedrifter i framtida. Det m? leggjast til rette for nyskaping og innovasjon i alle n?ringar i heile landet. Regjeringa jobbar difor for ? f? fram fleire sterke regionale n?ringsklyngjer, som ogs? er viktig for ? skape fleire kompetansearbeidsplassar i heile landet. Dei seks nye Arenaprosjekta er spanande og nyskapande klyngjer i framtidsretta n?ringar med stort potensiale for vidare vekst og utvikling. Det er s?rleg interessant at fleire av dei Arenaprosjekta som er valde ut i ?r, er innanfor det nye satsingsomr?det milj?teknologi, seier statssekret?r Hege Solbakken i Kommunal- og regionaldepartementet.
Den statlege finansieringsramma for Arenaprogrammet er i 2011 p? 37 millionar kroner. For kvar klyngje kan dette utgjere 1,5 – 2 millionar kroner i ?rleg st?tte.
– Bedrifter m? delta p? den internasjonale konkurransearenaen for ? kunne overleve i framtida. Moglegheitene for dette er ofte st?rre n?r bedriftene samarbeider i nettverk om innovasjon, kompetanseutvikling og internasjonalisering. Arenaprogrammet skal hjelpe til med utvikle langsiktige samarbeid, seier statssekret?r Hallvard Ingebrigtsen i N?rings- og handelsdepartementet.
Arena programmet eies av Innovasjon Norge, Norges forskningsr?d og SIVA med Innovasjon Norge som hovedansvarlig for gjennomf?ring av programmet.
N?rare om dei seks nye Arenaprosjekta:
Arena Maritime CleanTech West
Klyngja samlar bedriftsakt?rar innanfor den maritime n?ringa p? S?rvestlandet. Gjennom Arena-prosjektet vil bedrifter, FoU- og utdaningsinstitusjonar samarbeide om utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av maritim milj?teknologi. Bedriftene ?nskjer p? ein offensiv m?te ? m?te stadig strengare milj?krav og utfordringar knytt til framtidig tilgang til og prisauke p? fossile brennstoff.
CWN Vannklyngen
Vel 30 entrepren?rbedrifter og kunnskapsmilj? innan vasshandsaming i Vestfold og Grenland tek del i prosjektet. Dei arbeider alle i ein nasjonal og internasjonal marknad. Klyngja skal vidareutviklast for ? realisere det potensialet som ligg i auka kompetanse for energi- og milj?vennlege l?ysingar for reining av vatn.
L?nnsomme vinteropplevelser
Akt?ranne i denne klyngja er reiselivs- og opplevingsbedrifter i Troms og Nordland. Dei har ei felles utfordring: Heil?rsdrift med mange nok kundar i vinterm?nadene. Desse bedriftene tek del i prosjektet for ? realisere potensiale for vekst i vintersesongen. Sentralt i prosjektet st?r samarbeid om innovasjon, internasjonalisering og utvikling av kunnskap.
Smart Water Communities Cluster
Denne bedriftsklyngja har tyngdepunkt i Leksvik i Nord-Tr?ndelag. Klyngja arbeider innan vassteknologi. Bedriftene satsar p? h?g innovasjonsaktivitet, utvida samarbeid mellom bedriftene og aktiv bruk av FoU for ? sikre auka konkurransekraft og verdiskaping. Prosjektet skal vidareutvikle den midtnorske klyngja med sikte p? eit veksande globalt marknad innan vatn- og avl?p.
Arena Smart Grid Services
Prosjektet har som ambisjon ? utvikle ei sterk klyngje av industribedrifter for ? arbeide med ? utvikle og ta i bruk Smart Grid-teknologi. Denne teknologien tyder at ein byggjer ut det elektriske nettet og elektriske apparat med tovegs kommunikasjon, ny sensorteknologi og avanserte kontrollsystem. Det vil gjere det mogleg ? styre produksjon og bruk av str?m gjennom heile verdikjeda p? ein heilt annan m?te enn i dag.
Arena Ocean of Opportunities
B?de store og mindre bedrifter innan utvikling og produksjon av fiskefor, oppdrettsbedrifter og leverand?rindustri tek del i dette Arenaprosjektet. Dei vil samarbeide i nettverk med regionale FoU- og kunnskapsmilj? om ? leggje eit fundament for ei b?rekraftig havbruksklyngje i framtida.
Kontaktar:
Kommunal- og regionaldepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.
N?rings- og handelsdepartementet sin pressetelefon: 90 25 13 03.
Arena Maritime CleanTech West: Prosjektleder Hege ?kland, telefon 957 53 695
CWN Vannklyngen: Prosjektleder B?rd Haug, telefon 932 10 440
L?nnsomme vinteroppleveler: Prosjektleder B?rre Berglund, telefon 900 56 869
Smart Water Communities Cluster: Prosjektleder Marianne Br?ttem, telefon 951 49 770
Arena Smart Grid Services: Prosjektleder Ivar Blik?, telefon 930 58 758
Arena Ocean of Opportunities: Prosjektleder Eivind Helleland, telefon 995 92 913
Innovasjon Norge: www.arenaprogrammet.no
Programleder for Arena i Innovasjon Norge Jon Kveine, telefon. 907 47 565.

A to już wiesz?  Nokian Heavy Tyres lanserer robuste og effektive nyheter for gravemaskiner

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy