Oppkj?p

Opna konkursar, 2009 og 4. kvartal 2009 Konkursauken flatar ut

Opna konkursar, 2009 og 4. kvartal 2009 Konkursauken flatar ut
Talet p? konkursar held seg stabilt. I fjerde kvartal i fjor vart det opna berre 0,7 prosent fleire konkursar enn i den same perioden ?ret

Talet p? konkursar held seg stabilt. I fjerde kvartal i fjor vart det opna berre 0,7 prosent fleire konkursar enn i den same perioden ?ret f?r. I heile 2009 vart det derimot registrert 38 prosent fleire konkursar enn i 2008.
I fjerde kvartal i fjor vart det opna 1 183 konkursar, medan det i heile ?ret vart registrert 5 013. Den st?rste prosentvise auken finn vi i Finnmark, med 112 prosent fleire konkursar i 2009 sett i h?ve til ?ret f?r. Oslo er fylket med den st?rste auken i absolutte tal, med 191 fleire konkursar p? ?rsbasis. Talet p? konkursar gjekk opp i alle fylka.
Tre av fire konkursar, i alt 3 813, var s?kalla f?retakskonkursar, som omfattar alle f?retak unnateke einskildpersonf?retak. I fjor var det 47 prosent fleire f?retakskonkursar enn i 2008. Ein av tre f?retakskonkursar finn vi innanfor varehandel.
Dei resterande 1 200 konkursane gjaldt einskildpersonf?retak, som ?g inkluderer personlege konkursar. Auken l?g p? 16 prosent samanlikna med 2008. Fire av ti enkeltpersonf?retak som gjekk konkurs i fjor, dreiv innanfor byggje- og anleggsverksemd.
Stendig auke i konkursar av norskregistrerte utanlandske f?retak
10 prosent av alle konkursane i fjor var norskregistrerte utanlandske f?retak (NUF). Talet p? konkursar innanfor denne organisasjonsforma auka fr? 285 i 2008 til 503 i fjor.
M?nadstal
M?nadlege tal p? f?retakskonkursar, personlege konkursar, tvangssal i fast eigedom og laus?yre samt tinglyste utleggsforretningar ligg i tabell 07218 i Statistikkbanken
Tabeller

A to już wiesz?  Tata Consultancy Services and Xyntéo to collaborate on solutions for a low-carbon economy

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy