Entrepren?rskap

KJ?R FOR LIVET: Kommunene bruker en krone ? f?r to igjen

PRESSEMELDING FRA KJ?R FOR LIVET:

Kj?r for livet gir en besparelse for samfunnet p? 80 millioner kroner i n?verdi ut i fra deltakere gjennom 2013. Det viser en fersk analyse av samfunnsnytten for prosjektet, som er gjennomf?rt av DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, for Kronprinsparets Fond. Kj?r for livet er ett av fire prosjekter i Kronprinsparets Fonds portef?lje.
Resultatene viser at for hver krone kommunene bruker p? Kj?r for livet, “f?r de to kroner igjen”.
– Vi sv?rt glade for at DNV GL med denne rapporten viser at kommuner med Kj?r for Livet har gjort en god investering i ungdommene sine. For hver ungdom vi har inne sparer kommunene ca. 1,1 millioner kroner i et livsl?psperspektiv, sier Knut Ove B?rseth, lagkaptein og gründer i Kj?r for Livet.
– Analysen viser at samfunnsnytten av de fire prosjektene er meget stor, sier daglig leder i Kronprinsparets Fond, Solfrid Flateby, som legger til at DNV GLs metoder for ? vurdere samfunnsnytte gir b?de Kronprinsparets Fond og prosjektene et meget verdifullt styringsverkt?y.
Bidrar til redusert kriminalitet og f?rre trafikkulykker
Unders?kelsen har ogs? sett p? opplevelsen hver enkelt ungdom har av Kj?r for livet, effekter som ikke er like enkelt ? m?le, men som kan v?re vel s? betydningsfulle og viktige som effekten som enklere beregnes i kroneverdi.
– Jeg er stolt over resultatet og glad for at analysen ogs? ser p? den endringen ungdommene selv opplever. De begynner ? tro p? seg selv og vokser p? at de er en del av et fellesskapet. Samtidig peker analysen p? at Kj?r for Livet ogs? bidrar til reduserte trafikkulykker og redusert kriminalitet. Dette er ikke tatt med i selve regnestykket, men alle vet at trafikkulykker har en pris, og at kriminalitet koster. V?re teamregler er direkte med p? ? motvirke kriminalitet, og vi jobber bevisst med holdning og trafikksikkerhet, sier Knut Ove B?rseth.
En helt ny m?lingsmetode
Kj?r for livet aktiviserer ungdom inn i positive aktiviteter, fremmer mestringsf?lelsen og egenverdien til hvert enkelt klubbmedlem, og p? sikt forebygge risikoen for frafall fra skole og arbeidsliv. For ? finne samfunnsnytten av prosjektet har DNV GL sammenliknet deltakernes utgangspunkt med en statistisk sammenliknbar gruppe.
– Vi har regnet p? 10.000 ulike scenarioer for hver enkelt ungdom. Vi ?nsker ? sette fokus p? hvordan man b?r m?le, styre og kommunisere effekten av sosialt entrepren?rskap. Deler av arbeidet v?rt har basert seg p? velpr?vde og anerkjente metoder og tiln?rminger fra ?vrige fagomr?der som selskapet er engasjert i. P? andre omr?der har vi tenkt helt nytt. Noe av det nye er at vi har involvert deltakerne selv og kartlagt deres egen opplevelse av effekten ved ? v?re med i prosjektet. Vi har etablert et nyansert sammenligningsgrunnlag og benyttet en beregningsmodell for ? simulere livsl?pet til deltakerne, forteller Sverre Danielsen, sjefsr?dgiver i DNV GL.
– Rapporten fra DNV GL viser det vi alle i organisasjonen har opplevd og trodd. Kj?r for livet betyr mye for mange. Mitt h?p er at rapporten blir verdifull lesning for v?re kommuner, og at det arbeidet som DNV GL har lagt ned, vil bidra til at flere kommuner ser nytten i ? f? etablert Kj?r for livet lokalt, avslutter B?rseth.

Resultater for Kj?r for Livet
Med 70 % sannsynlighet er det en nettonytte per deltaker i Kj?r for livet over livsl?pet p? mellom MNOK 0,3 og 1,9 i n?verdi i 2013, mest sannsynlig netto nytte per deltakere er MNOK 1,1. Mest sannsynlig netto nytte for Kj?r for Livet er 80 millioner kroner.
Netto nytte per budsjettkrone (NNB) er et m?l p? hvor mye man f?r igjen p? de pengene man bruker. For Kj?r for Livet er NNB med 70 % sannsynlighet mellom 0,2 og 1,9 kroner. Mest sannsynlig er NNB 2,0 kroner, som betyr at for hver krone man putter inn i prosjektet, f?r man to kroner ?igjen?.
Resultater for Kronprinsparets Fond
I l?pet av 2013 var det ca. 950 deltakere i prosjektene i portef?ljen til Kronprinsparets fond (ekskludert Gatekunst Akademiet). Med 70 % sannsynlighet tilsvarer det en nettonytte per deltaker over livsl?pet p? mellom MNOK 2,3 og 3,4 i n?verdi i 2013, mest sannsynlig netto nytte per deltakere er MNOK 2,8. Mest sannsynlig netto nytte for prosjektene totalt er 2,66 milliarder kroner.
Netto nytte per budsjettkrone (NNB) er et m?l p? hvor mye man f?r igjen p? de pengene man bruker. For prosjektene i portef?ljen er NNB med 70 % sannsynlighet mellom 3,9 og 6,4 kroner. Mest sannsynlig er NNB 5,0 kroner, som betyr at for hver krone man putter inn i prosjektene, f?r man fem kroner ?igjen?
Om unders?kelsen/ Annuitet
Annuitet per prosjekt: Med 70 % sannsynlighet mellom MNOK 98,9 og 150,2, mest sannsynlig MNOK 124,50. (Standardavvik: MNOK 24,8)
Annuitet per deltakere: Med 70 % sannsynlighet mellom NOK 103 000 og 160 000, mest sannsynlig NOK 131 000. (Standardavvik: NOK 26 077)
Om unders?kelsen/ Tall og fakta
DNV GL har arbeidet med analysen fra november 2012 til april 2014. Prosjektdeltakerne er vurdert i tidsrommet er 2013/ 2014.
Beregningsmodellen er basert p? velpr?vd og anerkjent metode og beregningsmodeller underlagt kvalitetssikringsregimet til DNV GL. For m?ling av deltakernes selvopplevde effekt er det benyttet rammeverk fra samfunnsforskningen.
M?lingen omfatter prosjektene i Kronprinsparets Fond: P?belprosjektet, Kj?r for livet, GatekunstAkademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.
Totalt i de fire prosjektene har det v?rt n?rmere 1.000 deltakere i prosjektene i 2013, hvorav ca. 30 % har deltatt i analysen.
Det er gjort 10.000 scenarioberegninger per ungdom.
Det er brukt relevante sammenligningsgrupper for de ulike prosjektene, som f.eks. barnevernsklienter, tidlige skolesluttere, NAV-klienter, mennesker med rusproblematikk og/ eller kriminelle.

Ikke prissatte effekter
Det er viktig ? understreke at effektene som ikke kan verdsettes i kroner, ikke er ? forst? som mindre betydningsfulle i den samfunns?konomiske beregningen enn det som er tallfestet. Denne form for effekter er sentrale i vurderingen av prosjektene i portef?ljen. Eksempler p? ikke-prissatte effekter finnes i tabellen under.
Ikke prissatte effekterForklaring
Helsemessige gevinster og forbedret livskvalitetForbedret psykisk helse og livskvalitet gjennom styrket sosiale nettverk og relasjoner
Generalisert tillit og ?kt samfunnsengasjementEn ?kning i individets sosiale kapital ?ker sannsynligheten for deltakelse p? viktige samfunnsarenaer og ?ker sannsynligheten for samfunnsengasjement, b?de hos individet selv og fra ?vrige deler av familien

?…Suksess i sosialt entrepren?rskap blir ikke m?lt i profitt, men i hvor stor positiv innvirkning virksomheten har p? samfunnet.? (Nordisk ministerr?d: Kreativitet, innovasjon og entrepren?rskap i utdanningssystemene i Norden, 2011)

For ytterligere sp?rsm?l:
Knut Ove B?rseth, Kj?r for Livet, (+47) 481 01 000
Sverre Danielsen, DNV GL (tidl. Det Norske Veritas) (+47) 995 17 686
Solfrid Flateby, Kronprinsparets Fond, (+47) 900 35 897

Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entrepren?rer som gj?r en forskjell for ungdom. De siste ?rene har Fondet samarbeidet med P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Kort fortalt handler det om ? bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt gi dem alternative mestringsarenaer.
I april 2014 la DNV GL, tidligere Det Norske Veritas, frem en samfunnsnytteanalyse, som viser at prosjektene i Kronprinsparets Fond sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner.
Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet. I ungdomstiden handler ikke tilh?righet n?dvendigvis om lengsel etter noen ? v?re sammen med, men om ? f?le seg som en del av noe.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Business Unit Manager   #NCG   #Peter Winkler   #SAP