Oppkj?p

Itella Information kj?per Posten Norges andel av Itella Information AS

der Itella eide 51 prosent og Posten Norge eide 49 prosent av Itella Information AS. Ansatte som arbeidet med informasjonslogistikk i Posten Norge

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy