Bedrifter

H?y aktivitet og rekordstor ordrereserve

15-08-2013 08:35 Veidekke ASA Veidekkes aktivitetsniv? er h?yt, og konsernets samlede ordrereserve er p? 18,2 mrd. NOK, en ?kning p? 11 % fra ?rsskiftet. Konsernets samlede omsetning ble 5,4 mrd. NOK, som er p? samme niv? som tilsvarende kvartal i fjor, og resultatet ble 145 MNOK (166 MNOK i 2. kvartal 2012).

Veidekkes aktivitetsniv? er h?yt, og konsernets samlede ordrereserve er p? 18,2 mrd. NOK, en ?kning p? 11 % fra ?rsskiftet. Konsernets samlede omsetning ble 5,4 mrd. NOK, som er p? samme niv? som tilsvarende kvartal i fjor, og resultatet ble 145 MNOK (166 MNOK i 2. kvartal 2012).
– Resultatet preges av en gledelig resultatfremgang i Entrepren?r Norge og i den svenske boligvirksomheten, men dessverre ogs? av tap i Entrepren?r Sverige, sier konsernsjef Arne Giske.
Veidekke omsatte i 2. kvartal for 5,4 mrd. NOK (5,4 mrd. NOK i 2. kvartal 2012). Resultatet f?r skatt ble p? 145 MNOK (166 MNOK). Resultat pr. aksje ble kr 0,8 (kr 0,9). Konsernets totale ordrereserve er n? p? 18,2 mrd. NOK (16,9 mrd. NOK). Tallene er hentet fra segmentregnskapet.

Entrepren?rvirksomheten
Omsetningen i den samlede entrepren?rvirksomheten i 2. kvartal ble 4 285 MNOK
(4 178 MNOK), mens resultatet ble 87 MNOK (100 MNOK). Resultatmarginen endte p? 2,0 %
(2,4 %), mens ordrereserven er den h?yeste noensinne, p? 16 536 MNOK (15 575 MNOK).

I den norske entrepren?rvirksomheten ?kte omsetningen med 7 % sammenliknet med samme periode i fjor. ?kningen tilskrives h?y aktivitet b?de i bygg- og anleggsmarkedet og god tilgang p? riktige prosjekter. Resultatmarginen ble 2,7 % (2,3 %). Det er resultatfremgang b?de i bygg- og anleggsvirksomheten.

I Sverige preges resultatet i entrepren?rvirksomheten av volumnedgang og noen prosjektnedskrivninger. F?rst og fremst er dette knyttet til aktivitetene i tunnel- og byggvirksomhetene i Stockholm. De ?vrige enheter leverer positive resultater, men samlet endte resultatmarginen p? -0,8 % (2,6 %).

Den danske entrepren?rvirksomheten har i kvartalet ?kt resultatmarginen til 3,5 % (2,8 %) som f?lge av bedre kvalitet i prosjektportef?ljen.

Eiendomsutvikling
Omsetningen for den samlede eiendomsvirksomheten ble 426 MNOK (575 MNOK). Nedgangen skyldes f?rst og fremst at flere store prosjekter med h?y salgsgrad er i avslutningsfase, og noe lavere produksjon. Resultatet ?kte til 40 MNOK (26 MNOK).
I Norge er aktiviteten og resultatene p? niv? med fjor?ret, mens Sverige kan vise til ?kende aktivitet og klar resultatforbedring.
Antall boliger i produksjon ved utgangen av kvartalet var 1 300 (Veidekkes andel), mot 1 321 i samme kvartal i fjor. Salgsgraden i portef?ljen var 76 %. Konsernets tomtebank i Norge og Sverige best?r av 13 400 enheter.

Industri
Industrivirksomheten har hatt h?y aktivitet i 2. kvartal til tross for en sen start p? ?rets asfaltsesong. Omsetningen endte samlet p? 900 MNOK (912 MNOK), og resultatet ble
36 MNOK (46 MNOK). Resultatmarginen i Asfalt har v?rt god etter produksjonsstart. Resultatene i Veivedlikehold og Pukk og Grus ?ker sammenliknet med samme periode i 2012. Ordrereserven utgjorde 1 743 MNOK (1 357 MNOK).

Helse, arbeidsmilj?, sikkerhet (HMS)
Skade- og frav?rstallene i selskapet viser en nedadg?ende trend i hele virksomheten, men dessverre hadde vi en d?dsulykke i Norge i mai.
H-verdien i konsernet var p? 6,4 (8,9) i 2. kvartal. Sykefrav?ret blant alle ansatte i Norge var
5 % (5,1 %), mens det i Sverige var 3,4 % (3,7 %) og i Danmark 1,5 % (2,6 %) i kvartalet.

Det vises ogs? til styrets rapport for 2. kvartal 2013 som er vedlagt pressemeldingen.

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Arne Giske, tlf 905 89 526, [email protected]
Konserndirekt?r og CFO J?rgen Wiese Porsmyr, tlf 907 59 058, [email protected]
Kommunikasjonsdirekt?r Grete Ingeborg Nykkelmo, tlf 913 11 000, [email protected]
Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 20 milliarder kroner (2012) og 6.300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy